#Update : โมร็อกโกชื่นชมไทยมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ พร้อมเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม . นายฮาบิบ เอล มัลกี้ ประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้ . นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยกับโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมากว่า 34 ปี และเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งในระดับราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชน ส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างไทยกับโมร็อกโกครอบคลุมในหลากหลายมิติทั้งทางด้านการเมือง การค้า สังคมและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศในปัจจุบันยังมีปริมาณน้อย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่ายังมีโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอยู่มาก โดยใช้ความได้เปรียบของที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ซึ่งโมร็อกโกมีศักยภาพที่จะเป็นประตูการค้าไปสู่ทวีปแอฟริกาและยุโรปให้ไทย ในขณะที่ไทยมีศักยภาพเป็นประตูการค้าไปสู่อาเซียนและอนุภูมิภาคให้โมร็อกโก . ประธานรัฐสภาโมร็อกโกแสดงความชื่นชมไทยที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคและมีกิจกรรมด้านการค้าและการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งโมร็อกโกประสงค์กระชับความสัมพันธ์ไทย-โมร็อกโกให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและริเริ่มความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีอย่างเป็นรูปธรรม โดยหวังว่าไทยในฐานะประธานอาเซียนจะเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโมร็อกโกกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้โมร็อกโกยังเห็นว่าทั้งสองประเทศต่างมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม จึงควรผลักดันความร่วมมือในด้านดังกล่าว . ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ โดยเปิดกว้างและยอมรับต่อความหลากหลายและความแตกต่าง โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมโมร็อกโกในการเป็นประเทศมุสลิมสายกลาง พร้อมทั้งขอบคุณโมร็อกโกที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมไปศึกษาต่อที่โมร็อกโกเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดการฝึกอบรมให้อิหม่ามจากประเทศไทยด้วย . ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณโมร็อกโกที่เข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมาโดยตลอด และหวังว่าโมร็อกโกจะสนับสนุนไทยในกรอบ OIC โดยย้ำว่ารัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ #โมร็อกโกชื่นชมไทยมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #การเมือง     #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

RELATE: