#Update : ศบค. ยินดีตัวเลขผู้ติดเชื้อ 6 ราย ต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน แต่ห่วงจำนวนคนเดินทางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เตือนยังต้อง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” . วันที่ 1 พ.ค.63 เวลา 11.30น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงสถานการณ์ประจำวัน และมาตรการในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า . สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย เป็นตัวเลขลดลงต่ำสุดในรอบ 1 เดือนนี้ ผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 2,960 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 32 ราย รวมผู้ที่หายป่วยสะสมอยู่ที่ 2,719 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยังคงอยู่ที่ 54 ราย อายุเฉลี่ยของผู้ที่ป่วยคือ 39 ปี ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 187 ราย . ต่ำกว่า 200 รายเป็นครั้งแรก มีผู้ป่วยที่กลับบ้านได้เพิ่มขึ้น 32 ราย รวมผู้ที่หายป่วยกลับบ้านได้ 2,719 ราย อย่างไรก็ตาม ยังวางใจไม่ได้ ต้องมีการทำงานกันอย่างเต็มที่ ระยะของการผ่อนปรนยังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ ที่ต้องขอความร่วมมือกับทุกคน . รายงานผลจากการปฏิบัติการจากการประกาศมาตรการเคอร์ฟิวประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 63 โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงพบว่า มีผู้กระทำความผิดกรณีชุมนุมมั่วสุม 154 ราย เพิ่มขึ้น 87 ราย ผู้กระทำความผิดกรณีออกนอกเคหสถาน 607 ราย เพิ่มขึ้น 88 ราย โดยการพนันยังคงเป็นสาเหตุหลัก . รายงานถึงปริมาณผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว และผู้เดินทางโดยการโดยสารขนส่งสาธารณะ (ทางถนนและทางราง) จำนวนต่อวันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยจำนวนประชาชน ใน กรุงเทพฯ ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวและระบบขนส่งสาธารณะช่วงวันที่ 16 เมษายน 63 มีจำนวน 800,867 คน วันที่ 23 เมษายน 63 มีผู้เดินทางจำนวน 848,028 คน และวันที่ 30 เมษายน 63 มีจำนวน 362,398 คน อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 . ศบค. ได้ย้ำถึงความสำคัญ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพราะการออกจากบ้านมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ จึงฝากให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและป้องกันตัวเองโดยการใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะต้องออกจากบ้าน #ศบค. #เลขผู้ติดเชื้อต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

RELATE: