#Update : รัฐบาลยืนยัน! โครงการอีอีซีเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง . รัฐบาลยืนยันโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยหลาย ๆ โครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่อีอีซีมีความคืบหน้าเป็นลำดับ ดังนี้ . 1.โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินที่ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 2.โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและแหลมฉบัง ระยะ 3 ช่วงที่ 1 ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 . 3.โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเมื่อ 19 มิ.ย. 2563 และ 4.โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเทียบเรือ F ปัจจุบันคณะกรรมการคัดเลือกได้เร่งเจรจาผลตอบแทนและร่างสัญญากับ กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC . นอกจากนี้ ยังมีโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ที่อยู่ระหว่างการจัดทําร่างเอกสารคัดเลือกเอกชน เพื่อรับฟังความเห็นอีกครั้ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายอีอีซี ให้ความสำคัญขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศดังกล่าว . และมีสำนักงานอีอีซีเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการในเรื่องนี้ โดยจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการจ้างงานกว่า 100,000 อัตรา ในช่วงปี 2562 - 2566 #โครงการอีอีซี #โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี

RELATE: