#Update : รัฐบาลประสานเมียนมาควบคุมการเผา พร้อมใช้การทูตหารือ แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน . สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือดีขึ้น จากปริมาณฝนตกหลายพื้นที่ช่วยลดหมอกควันที่ปกคลุมพื้นที่ ยกเว้นจังหวัดเชียงรายที่ยังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน ทำให้ฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และจ.เชียงใหม่ยังพบจุดความร้อนในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้ฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น . โดยลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดหมอกควันไปกระจุกตัวเหนือพื้นที่ด้านเหนือและตะวันตกของภาคเหนือ ทำให้จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ และจ.แม่ฮ่องสอนยังคงมีแนวโน้มของฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่อง ประชาชนควรเฝ้าระวังสุขภาพ . ขณะที่ทุกจังหวัดยังคงควบคุมการเผาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยกรมควบคุมมลพิษได้หารือกับกระทรวงการต่างประเทศ เน้นย้ำให้ประสานทางการทูต เพื่อหารือเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดนมาเจรจาในทุกเวทีกับประเทศถูมิภาคแม่โขง ซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอความร่วมมือประเทศเมียนมาควบคุมการเผาแล้ว และทางประเทศเมียนมาก็ได้ตอบรับให้ความร่วมมือ พร้อมทั้งมีแผนบริหารจัดการเรื่องการเผาและหมอกควันด้วย #รัฐประสานเมียนมา #ควบคุมการเผา #แก้ปัญหาหมอกควัน #ฝุ่นละออง #ฝุ่นpm25 #ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี

RELATE: