#Update : มาตรการภาครัฐเยียวยาประชาชนสู้โควิด - 19 . ภาครัฐมีมาตรการเยียวยาประชาชน และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้ . 1. คืนเงินประกันไฟฟ้า 300 - 4,000 บาท ตามขนาดมิเตอร์ . 2. ลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายSMEที่เข้าร่วมมาตรการ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หักรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม 1.5 เท่า ส่วนค่าจ้างพนักงานหักรายจ่ายได้ 3 เท่าโดยเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา เมษายน-กรกฎาคม 2563 . เพิ่มสภาพคล่องผู้ส่งออกที่ดี โดยผู้ส่งออกที่ดีที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท หรือ บริษัท มหาชน จะได้รับคืน VAT เร็วกว่าปกติ ซึ่งระยะเวลาในการคืนภาษี จะขึ้นอยู่กับวิธีการยื่นแบบ . ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต คืนVATเร็ว ภายใน 15 วัน จากเดิม 30 วัน เพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนและตลาดทุน ลงทุน SSF ลดหย่อนภาษีเพิ่ม 2 แสนบาท . สนับสนุนการแก้ไขปัญหา Covid-19 ผ่านการบริจาคเข้าบัญชีสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) . สามารถยื่นเรื่องผ่าน e-Donation ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2563-5 มีนาคม 2564 . บุคคลธรรมดา บริจาคเงิน หลักลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย . บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน หักรายจ่ายได้ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ . ผู้ประกอบการ VAT บริจาคทรัพย์สินยกเว้น VAT . 3. ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ ให้ความร่วมช่วยเหลือลูกหนี้ เช่น ธนาคารกรุงเทพ พักชำระเงินต้นสินเชื่อเดิมที่มีกับธนาคาร สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน . ธนาคารกสิกรไทย ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน ธนาคารกรุงไทย พักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบ ทั้งนี้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นต้น . ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด . 4. นายจ้าง-ลูกจ้าง ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จาก 5% เหลือ 4% ประกันตนเอง ปรับลดจาก 432 บาทต่อเดือน เป็น 336 บาทต่เดือน #มาตรการภาครัฐ #เยียวยาประชาชนสู้โควิด19 #คืนเงินประกันไฟฟ้า #ลดภาษี #สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนี้ #ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ส่งออก

RELATE: