#Update : ประชุม ครม. เศรษฐกิจนัดแรก เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้านหลัก . พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียิ้มหวานให้สื่อ ก่อนประชุม ครม.เศรษฐกิจนัดแรก โดยกล่าวระหว่างการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญของคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจครั้งแรก เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจในการบริหารราชการแผ่นดิน ทุกคนทราบดีว่าเรามีปัญหาพอสมควรด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีการรายงานจากคณะทำงานให้ที่ประชุมรับทราบ ขอให้ทุกคนได้ติดตามรายละเอียด เพื่อหาหนทางในการขับเคลื่อน . วันนี้มีทั้งเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพราะเป็นสถานการณ์เร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไตรมาส 3 และ 4 หากทำไม่ได้ตอนนี้ จะมีผลต่องบประมาณปี 2563 ไตรมาส 1 และ 2 ด้วย อีกทั้งสถานการณ์โลกในวันนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาสงครามเศรษฐกิจ แม้จะมีหลายมาตรการที่ออกมาโดย 2 ประเทศยักษ์ใหญ่ . สำหรับการประชุมวันนี้จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้านหลักคือ . 1. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เช่น การช่วยเหลือเกษตรกรผ่อนคลายหนี้สินสนับสนุนพิเศษด้านดอกเบี้ย ทั้งสนับสนุนสินเชื่อใหม่และต้นทุนการเพาะปลูก ด้วยการชดเชยการปลูกข้าว 4 ล้านครัวเรือน 500-800 บาท/ไร่ จำนวนไม่เกิน 15 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 57,000 ล้านบาท เงินกู้ฉุกเฉินรองรับภัยแล้ง ปล่อยกู้ 5 แสนบาท/ราย ยกเว้นดอกเบี้ยปีแรก รวมวงเงิน 55,000 ล้านบาท . ประกันรายได้ให้กับเกษตรกรในพืชเศรษฐกิจหลัก ทั้งข้าวเปลือกเจ้า ประกัน 1 หมื่นบาท/ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 1.5 หมื่นบาท/ตัน วงเงิน 53,000 ล้านบาท มันสำปะหลัง ยางพารา 60 บาท/กิโลกรัม วงเงิน 35,743 ล้านบาท ปาล์มน้ำมัน ราคา 4 บาท/กิโลกรัม วงเงิน 10,000 ล้านบาท รวมช่วยเหลือจำนวน 6.23 ล้านครัวเรือน . 2. มาตรการดูแล ปรับเพิ่มสวัสดิการ สำหรับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ กลุ่มรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาท รับค่าครองชีพ 200 บาท/คน ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง 1,500 บาท/คน ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45บาท/คน/3 เดือน ฝึกอาชีพ 100 บาท/คน สำหรับกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี รับค่าครองชีพ 300 บาท/คน ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง 1,500 บาท/คน ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45บาท/คน/3 เดือน ฝึกอาชีพ 100 บาท/คน . 3. มาตรการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและการลงทุนในประเทศ เช่น การกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ให้กระจายสู่ในท้องถิ่นทุกพื้นที่ จากการใช้จ่ายอุปโภค ที่อยู่ และการช้อปสินค้าชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เตรียมมอบเงินให้ 1,500 บาทสำหรับท่องเที่ยวทั่วประเทศ เป้าหมาย 10 ล้านคน . ส่วนผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศ รัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงเงินทุน เพื่อรักษาสภาพคล่อง รวมถึงสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรด้วย ซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่ามาตรการชุดนี้ จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตามเป้าหมาย และเชื่อว่าจะสามารถรับมือผลกระทบ จากสภาวะเศรษฐกิจโลกได้ โดยประเมินว่าชุดมาตรการนี้ จะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจรวมเพิ่มไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาทในครึ่งหลังของปีนี้ #ประชุมครม.เศรษฐกิจนัดแรกเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ3ด้านหลัก

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #ครม.

RELATE: