#Update : นายกฯ สั่งวิเคราะห์ปัญหาความยากจนทั้งประเทศ แบ่ง 4 กลุ่ม แก้ให้ตรงจุด . นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ ให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลความยากจนรายจังหวัด เพื่อนำมาพิจารณาออกแบบนโยบายแก้ปัญหาความยากจนให้ได้ตรงจุดแบบ “ถูกฝาถูกตัว” . ทั้งนี้ การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนทั้ง 4 มิติ คือ การเข้าถึงความจำเป็นขั้นพื้นฐาน, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ, การหางานให้ทำ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ จำเป็นต้องได้รับการออกแบบให้ถูกฝาถูกตัวและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเบื้องต้น สามารถจัดออกเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อออกแบบนโยบายให้สอดรับกัน ดังนี้ . Q1 กลุ่มจังหวัดเศรษฐกิจแข็งแกร่ง และมีความพร้อมสูง (สีเขียว) 29 จังหวัด เน้นการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ Q2 กลุ่มจังหวัดเศรษฐกิจค่อนข้างแข็งแกร่ง (สีฟ้า) 8 จังหวัด เน้นการพัฒนาอาชีพ และการหางานให้ทำ Q3 กลุ่มจังหวัดที่ขาดเครื่องยนต์ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ หรือขาดความพร้อม 7 จังหวัด (สีน้ำเงิน) ต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ Q4 คือ 12 จังหวัดที่ติดกับดักความยากจน (สีแดง) ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนทั้ง 4 มิติ อีก 20 จังหวัดที่เศรษฐกิจอ่อนแอ (สีส้มและสีเหลือง) ต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ . นอกจากฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย นายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งการให้นำข้อมูลดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของคนรายจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย 32 ตัวชี้วัด อาทิ จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สิน สัดส่วนประชากรยากจน ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ เป็นต้น มาประกอบการวางแผนนโยบายแก้จน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาคนระหว่างจังหวัดไปพร้อมกันด้วย #นายกฯสั่งวิเคราะห์ปัญหาความยากจนทั้งประเทศ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #แก้ปัญหาความยากจน     #นายกรัฐมนตรี

RELATE:

สภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียนเชื่อมั่นรัฐบาลไทย พร้อมขยายการลงทุนสอดรับนโยบา

สภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียนเชื่อมั่นรัฐบาลไทย พร้อมขยายการลงทุนสอดรับนโยบา