#Update : นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง เน้นสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและสังคม . พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและสังคมต่อการทำงานของข้าราชการ . โดยการทำงานจะต้องมีความชัดเจน มีรายละเอียดที่ครบวงจร โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานในระดับปฏิบัติ และการทำความเข้าใจกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ . ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ ทั้งมาตรการและการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 สถานการณ์ภัยแล้ง ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 #นายกฯประชุมเน้นสร้างความเชื่อมั่น #การทำงานอย่างโปร่งใส #โควิด19 #สถานการณ์ภัยแล้ง #เศรษฐกิจ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: