#Update : นายกฯย้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน นำประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน . พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงวิสัยทัศน์และกล่าวปิดงาน SD Symposium 10 Years “Circular Economy : Collaboration for Action” ณ Convention A ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สรุปสาระสำคัญดังนี้ . นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว จึงได้บรรจุเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ยังได้กำหนดเรื่องการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไว้ในนโยบายรัฐบาล ตามโมเดลการพัฒนาใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” ซึ่งเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมกัน . เศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการบริหารจัดการขยะ/ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งของการพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สถานการณ์ขยะในประเทศไทยถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปริมาณขยะมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี และปริมาณขยะกว่าครึ่งไม่ได้ถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ หรือกำจัดอย่างถูกวิธี นำมาซึ่งปัญหาต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม . ที่ผ่านมาภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาขยะมาโดยตลอด มีการจัดทำแผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อผลักดันการดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการขยะ อาทิ การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) และการจัดทำ (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ พ.ศ. 2561 – 2579 ประเทศไทยกำลังประสบกับวิกฤติขยะพลาสติก นำมาซึ่งการสูญเสียทรัพยากรทางทะเลที่มีค่า การจากไปของพะยูน “มาเรียม” คงช่วยกระตุ้นกระแสอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของไทย และทำให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาขยะทะเล และขยะพลาสติกอย่างจริงจังอีกครั้ง ซึ่งต้องจัดการที่ต้นตอของปัญหา โดยลดพลาสติกจากต้นทาง ยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง . ทั้งนี้ การจัดทำแผนบริหารจัดการขยะ/ของเสียของประเทศ ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ซึ่งภาครัฐทำเพียงลำพังไม่ได้ แต่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ นอกจากนี้การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากสามารถสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และการยอมรับของผู้บริโภคและประชาชน ให้หันมาใส่ใจ และเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนให้มากขึ้น ก็ย่อมจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ที่เราพยายามร่วมกันผลักดันเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ . นายกรัฐมนตรีขอบคุณ SCG ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนมาโดยตลอด พร้อมย้ำอีกครั้งว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และร่วมกันผลักดันสู่การลงมือปฏิบัติจริงเพื่อชีวิตและสังคมที่ดีของทุกคนและนำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป #นายกฯย้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: