#Update : นายกฯประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ผนึกพลังขับเคลื่อนนโยบายในยุคโควิด-19 ตามแนวทาง “รวมไทยสร้างชาติ” . นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2563 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อผนึกพลังขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศในสภาพแวดล้อมของโลกที่ท้าทายในยุคโควิด-19 ตามแนวทาง “รวมไทยสร้างชาติ” โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และทุกภาคส่วนต่าง ๆ . ประเทศไทยมีจุดแข็งในเรื่องความมั่นคงด้านสาธารณสุข ด้านอาหาร และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งจะต้องสร้างการรับรู้ให้มากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ จึงต้องใช้จุดแข็งนี้เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจไทยในยุควิถีใหม่ โดยเน้นมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติเชื่อถือ เข้ามาเที่ยว รักษาพยาบาล หรือมาทำงานในไทย โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เริ่มมีการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนมาในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น . ในยุคโควิด-19 จะต้องใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจมาช่วยสนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยจะต้องเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงและผลักดันการค้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และร่วมมือรักษาทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำโขง เพื่อให้ไทยและประเทศรอบบ้านเติบโตไปด้วยกัน ในขณะเดียวกันต้องขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ และกลุ่มประเทศที่สำคัญต่อไป รวมทั้งผลักดันการลงนาม RCEP ภายในปีนี้ . นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ในระหว่างปี 2564-65 ประเทศไทยจะเป็นประธานกรอบความร่วมมือ BIMSTEC กับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ และในปี 2565 จะเป็นประธานการประชุม APEC อีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมครั้งแรกเมื่อปี 2546 ได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยและคนไทยสามารถแสดงพลังเป็นเจ้าภาพที่ดี สร้างชื่อเสียงและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีโลก ในครั้งนี้ หวังว่าพวกเราก็จะร่วมกันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยอีกครั้ง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมประทับใจเหมือนกับที่ทำได้สำเร็จในการเป็นประธานอาเซียนเมื่อปีที่แล้ว . รวมทั้งใช้โอกาสนี้หารือกับปลัดกระทรวงต่าง ๆ ในการติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดผลโดยเร็ว เช่น โครงการ e-visa การบริหารจัดการงบประมาณในปี 2563 การแก้กฎหมายหลายฉบับให้ลดขั้นตอนและตอบสนองความต้องการของประชาชน การแก้ปัญหาเรื่องน้ำและภัยแล้ง . สุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณปลัดกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันนี้ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นด่านหน้าช่วยดูแลพี่น้องประชาชนไทยในต่างแดน และในการจัดการให้คนไทยได้กลับบ้านโดยความเรียบร้อย คนไทยเหล่านี้รู้สึกอบอุ่นใจตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน หลังจากนี้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็จะผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้นักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญเดินทางเข้าไทยภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่รัดกุม ทั้งนี้ เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไป #ขับเคลื่อนนโยบายในยุคโควิด19 #รวมไทยสร้างชาติ #ขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศ #ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี

RELATE: