#Update : นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงโครงการชลประทานสุรินทร์ . นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงโครงการชลประทานสุรินทร์ และปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการอุปโภคบริโภค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ #นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงโครงการชลประทานสุรินทร์

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี

RELATE: