#Update : นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา . วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน . นายกรัฐมนตรีและภริยา รองนายกรัฐมนตรีและภริยา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณความว่า . ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม . ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมชุมนุมกัน ณ บริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรม ต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสา ในวันนี้ . ตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักซึ้งถึง “การให้” แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยความเต็มใจ ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือพบเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยาก รวมทั้งการเสียสละเวลา กำลังกาย และกำลังสติปัญญา เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ อันก่อให้เกิดความสุขทั้งต่อตนเองและสังคม รัฐบาลพร้อมด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โดยน้อมนำแนวทางพระราชทานมาจัดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อร่วมกันบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการดำรงชีพในแบบชีวิตวิถีใหม่ ต่อไป . ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ . จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสาครัว ครม. นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ประกอบอาหารเมนูข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในบริเวณนั้น พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงต่าง ๆ และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการชุมชน ด้านการฝึกอาชีพ/สาธิต และด้านสุขภาวะอนามัย ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการทำจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้กำชับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ การกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย ช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5 และการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ BCG ด้วย #กิจกรรมจิตอาสา #ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี #เราสร้างไปด้วยกัน #เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #ครม.     #รองนายก     #รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

RELATE: