#Update : นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว . วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 . โดยมีประธานองคมนตรีและภริยา คณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย . เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงปะรำพิธีท้องสนามหลวง สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ขึ้นนั่งอาสนสงฆ์ นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ . จากนั้น นายกรัฐมนตรีถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำ และกราบนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา พร้อมถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว . จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา นำผู้ร่วมงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69 รูป เป็นอันเสร็จพิธี #พิธีเจริญพระพุทธมนต์ #พิธีทำบุญตักบาตร #ถวายพระราชกุศล #วันเฉลิมพระชนมพรรษา

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: