#Update : นายกรัฐมนตรีและภริยา ลงนามถวายพระพร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ . นายกรัฐมนตรีและภริยา ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ #นายกรัฐมนตรีและภริยา #ลงนามถวายพระพร #โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี

RELATE: