#Update : นายกรัฐมนตรียืนยัน ความยุติธรรมต้องมีในสังคมไทย โดยต้องไม่แบ่งชนชั้น พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา . วันที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 12.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม . นายกรัฐมนตรีเผยถึงกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนว่า รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารต้องสร้างความชัดเจน โดยไม่ก้าวล่วงการทำงานของกระบวนการยุติธรรม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และกฎหมายกรณีดังกล่าว โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นประธานคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ . ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ประธานคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ประธานคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม นายกสภาทนายความ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นกรรมการ . ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการให้เกิดความยุติธรรมในสังคมไทย และยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปกฎหมาย พร้อมให้ความเชื่อมั่น นายกรัฐมนตรีไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรืออำนาจในการสั่งการอัยการ ศาล ตำรวจ แต่ขอยืนยันความยุติธรรม ต้องมีในสังคมไทยโดยต้องไม่แบ่งชนชั้น #คำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา #กระบวนการยุติธรรม #อำนาจในการสั่งการอัยการ #สังคมไทยต้องไม่แบ่งชนชั้น

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

RELATE: