#Update : นายกรัฐมนตรีชื่นชมประชาชนให้ความร่วมมือ กับมาตรการของรัฐ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social distancing) . ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แถลงภายหลังการประชุมศูนย์ฯว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมประชาชน ที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างระหว่างกันทางสังคม หรือ Social distancing รวมทั้งกระทรวงคมนาคมยังจัดที่นั่งบนรถโดยสารสาธารณะ โรงอาหาร มีระยะห่างที่เหมาะสมตามมาตรการของรัฐบาล . นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำห่วงใยถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง ต้องมีการเตรียมพร้อมในการป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วย พร้อมขอบคุณในน้ำใจทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนที่ช่วยกันบริจาคในเรื่องของเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งยา หน้ากากอนามัย ฯลฯ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง . นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ปรับปรุงเพิ่มคู่สาย หมายเลข 1111 สายโทรศัพท์ รองรับสำหรับบริการประชาชนที่โทรเข้ามาจำนวนมาก รวมถึงช่องทางผ่านเว็บไซต์ใน Application และไลน์ โดยย้ำให้ผู้เกี่ยวข้อง นำวาระในที่ประชุมไปขยายผล และปฏิบัติให้เกิดผลให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงนำไปปรับเป็นมาตรการต่าง ๆ ในการต่อสู้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อร่วมกันฝ่าฝันวิกฤตและปัญหานี้ไปให้ได้ #ชื่นชมประชาชนให้ความร่วมมือ #เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล #SocialDistancing #ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด #โควิด19 #COVID19 #covid19

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

RELATE: