#Update : ชิมช้อปใช้ เฟส 2 รอบแรกเต็มแล้ว 5 แสน ย้ำ คนลงรอบแรก ไม่ต้องลงซ้ำ ได้สิทธิเงินคืนอัตโนมัติ . หลังจากกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้” เฟส 2 เพิ่มอีก 3 ล้านคน กำหนดให้ลงทะเบียนวันละ 1 ล้านคน วันละ 2 รอบ รอบละ 5 แสนคน รอบแรกเริ่มลงทะเบียนเวลา 06.00 น. และ รอบที่ 2 เริ่มลงทะเบียนเวลา 18.00 น. ปรากฏว่า รอบแรกของวันที่ 24 ต.ค. 62 มีผู้ลงทะเบียนเต็มโควตา 5 แสน คน เมื่อ 07.19 น. . อย่างไรก็ตาม คนที่ลงทะเบียนรอบแรกแล้วไม่ต้องลงซ้ำอีก เพราะจะได้สิทธิเงินคืนอัตโนมัติ ทั้งนี้ สำหรับ “ชิมช้อปใช้” เฟส 2 รัฐบาลคืนเงินจากการใช้จ่ายเพิ่มเติมในกระเป๋า 2 ถึง 20% ขยายเวลาใช้จ่าย ถึง 31 ธันวาคม เพื่อจูงใจให้กลุ่มคนที่มีเงินมาท่องเที่ยวมากขึ้น โดยในเฟส 2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทะเบียนทั้งเวลา และให้สิทธิประโยชน์มากขึ้น รวมถึงปรับเรื่องการเติมเงินกระเป๋า 2 ให้ง่ายขึ้น . ดังนั้น กระทรวงการคลังคาดว่าจะมีประชาชนใช้จ่าย เพื่อการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปีนี้ประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกและรายย่อยที่เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” เฟส 2 เตรียมจัดโปรโมชั่น เช่น ออกคูปอง ออกบัตรกำนัล (voucher)เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้คนควักเงินออกมาใช้จ่ายได้โดยเฉพาะกระเป๋าเงินช่องที่ 2 ซึ่งจะมีการคืนเงินถึง 20% สูงสุด 8,500 บาท วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท โดยสามารถใช้จ่ายได้ จนถึงสิ้นปี หรือ วันที่31 ธันวาคม 2562 #ชิมช้อปใช้เฟส2 #รอบแรกเต็มแล้ว #คนลงรอบแรกไม่ต้องลงซ้ำ #ได้สิทธิเงินคืนอัตโนมัติ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

RELATE: