#Update : คำสั่ง “นายกฯ”เชือด!! เด้ง “อธิบดีกรมการค้าภายใน” เข้าปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกฯ . ทำเนียบฯเผย คำสั่ง “นายกฯ”ให้“อธิบดีกรมการค้าภายใน” เข้าปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มีการ ตรวจสอบ ปมหน้ากากอนามัย ให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม . นายกฯ ลงนามในคำสั่งให้ "วิชัย โภชนกิจ" อธิบดีกรมการค้าภายใน เข้าปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรี แล้วให้กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคนอื่นรักษาราชการอธิบดีกรมการค้าภายในแทน หลังมีประเด็นกักตุนหน้ากากอนามัย . ทำเนียบรัฐบาล แจกจ่ายเอกสารคำสั่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่ มีคำสั่งด่วนให้นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันนี้ (15 มี.ค.2563) . หลังการประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล .. คำสั่ง เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการบริหารจัดการของรัฐบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย . กรณีมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุน และจำหน่ายหน้ากากอนามัย ซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม . ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการของกรมการค้าภายใน . นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้า ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเตือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง . โดยระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการดังกล่าว ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี . เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการค้าภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน #คำสั่งนายกฯ #อธิบดีกรมการค้าภายใน #เข้าปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกฯ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: