#Update : ข้อกำหนดฉบับที่ 5 และ 6 ผ่อนคลายมาตรการเศรษฐกิจ และ การดำเนินชีวิต ควบคุม 3 ระดับ กำหนดแนวทางปฏิบัติชัดเจน . พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่นชมความพยายามและความทุ่มเท ของบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญคือ ความร่วมมือของประชาชน ที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเหลือเพียงตัวเลขหลักเดียว นำไปสู่การหารือของศบค.ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เห็นชอบขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1-31 พฤษภาคม . โดยข้อกำหนดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พิจารณาผลกระทบปัจจัยสาธารณสุขเป็นหลักปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีมอบแนวทางเพื่อนำไปกำหนดแนวปฏิบัติ ต้องมีมาตรฐานกลางจาก ศบค. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดแนวปฏิบัติในแต่ละจังหวัด ที่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เข้มข้นกว่ามาตรฐานกลางได้แต่จะอ่อนกว่าไม่ได้ พร้อมกำชับให้ควบคุม 3 ระดับ ระดับแรก จากส่วนกลางจาก ศบค. ระดับที่ 2 ส่วนการประเมิน มีการสุ่มตรวจ และระดับที่3 ระดับพื้นที่ กำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามถูกต้อง เหมาะสม . ประกาศราชกิจจานุเบกษามีข้อกำหนด กิจกรรมผ่อนคลาย 2 ด้านสำคัญ คือด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ โดยทยอยผ่อนปรนกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง กิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังกาย หรือการดูแลสุขภาพของประชาชน . ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังห่วงใยผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดขึ้นกับประชาชน จึงได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาดูแลให้ข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตามหลักวิชาการ เสริมการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้ พ.ร.ก. เงินกู้ ที่จะพิจารณาโครงการต่าง เพื่อเยียวยาประชาชน . การผ่อนปรนมาตรการต้องทำเป็นระยะ ๆ และต้องประเมินผล 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนทุกคน โดยคำนึงถึงแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเป็นหลัก จะประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อว่ามากขึ้นหรือน้อยลง หากมากขึ้นจะทบทวนใหม่ทั้งหมด หากน้อยลงจะคลายมาตรการเพิ่มขึ้น #ผ่อนคลายมาตรการเศรษฐกิจ #มาตรการทางสังคม

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: