9 แนวทางพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน !! รัฐบาลกำหนดกรอบหลักการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ 1. คนไทยรักกัน ด้วยการสร้างความสามัคคีปรองดอง จัดให้มีการทำสัญญาประชาคมหรือเรียกอย่างอื่นให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อรับรู้และปฏิบัติร่วมกัน 2. คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 3. เมืองไทยน่าอยู่ ด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน 4. วิถีไทยวิถีพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างวินัยการออมในทุกช่วงอายุ 5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี 6. รู้กลไกการบริหารราชการ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ทั้งเรื่องกลไกการบริหารราชการแผ่นดินแต่ละระดับ และการบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน 7. รู้รักประชาธิปไตย ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเทอร์เนตหมู่บ้าน 9. บูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร ทั้งนี้ หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติ จังหวัด อำเภอ และตำบล จะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนตั้งแต่เดือน ก.พ. 60 เป็นต้นไป #ลุงตู่มาแว้ว #9แนวทางพัฒนาประเทศไทย

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: