4 คำสอนของพระราชา ที่ทรงคุณค่ากับคนรุ่นใหม่ . หากมีโอกาสได้ฟังพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9 จะพบว่า...ทุกคำสอนที่ท่านเคยตรัสไว้ยังคงความร่วมสมัยอยู่เสมอ และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตให้สอดคล้องกับยุคสมัยและเจนเนเรชั่นใหม่อย่างเหมาะสม #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: