" ๙ นี้ เพื่อประชา " ยังคงเป็นดวงแก้ว สถิตเพริศแพร้ว อยู่ในหัวใจ เนื่องในวาระครบ ๔ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านบทเพลง “๙ นี้ เพื่อประชา” ทุกก้าวของพระองค์ จะยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวไทยเสมอมา #ในหลวงในความทรงจำ #InMemoryOfTheKing #ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ #คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: