“...ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี...” #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 62

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: