“ด้วยพระปรีชาด้านการทูต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงนำพาสยามประเทศ ให้คงความเป็นเอกราช” เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงตระหนักถึงปัญหาภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก จึงได้ทรงเตรียมการรับมืออย่างเป็นขั้นตอน โดยทรงยึดแนวทางสืบเนื่องจากสมเด็จพระราชบิดา นั่นคือ ทรงปรับปรุงขนบธรรมเนียมประเพณี ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวสยาม มิให้ต่างชาติมาดูหมิ่น ดูแคลน โดยได้ทรงเริ่มพัฒนาประเทศให้เห็นเป็นรูปธรรม กับทั้งยังสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับบรรดาประเทศต่าง ๆ และทรงเดินทางไปยังประเทศซึ่งเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก เพื่อให้ข้าราชบริพารมีโอกาสศึกษาสภาพบ้านเมือง และรูปแบบการปกครองของเมืองเหล่านั้น ซึ่งจัดระเบียบแบบแผนเช่นเดียวกับเมืองเจ้าอาณานิคม ภายหลังได้เสด็จประพาสต่างประเทศอีกหลายครั้ง เพื่อทอดพระเนตรการศาล การทหาร แล้วทรงนำมาปรับรูปแบบใช้เพื่อให้เข้ากับสังคมไทย #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: