“ดอยคำ” โครงการหลวง เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย จากสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากการเสด็จประพาสต้นภาคเหนือเมื่อ พ.ศ. 2512 ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของเหล่าชาวไทยภูเขา จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้ง “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย โดยส่งเสริมให้หันมาปลูกพืชผักผลไม้ทดแทนหลายชนิด ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งแรกขึ้น เพื่อรองรับด้านการซื้อผลผลิตจากพืชในโครงการในราคาที่เป็นธรรม และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ “ดอยคำ” เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการจัดหาช่องทางกระจายสินค้าสู่ตลาดระดับประเทศ โดยมีคำขวัญว่า “โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน” ที่ถูกออกแบบตามภูมิสังคมให้กลมกลืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมด้านเกษตรกรรม รวมทั้งยังพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2537 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (Doi Kham Food Products Co.,Ltd.) เพื่อรองรับผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวงและเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย อ.เต่างอย จ.สกลนคร และโรงงานแห่งใหม่ที่กำลังจะเปิดในปี 2561 ที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: