๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ --------------------------------------------------- ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี #PMDU

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #PMDU

RELATE: