โครงการไทยนิยม ที่ประชาชนนิยม รัฐบาลทำเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยยั่งยืน สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่า ความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงาน ภายใต้งบประมาณตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2561จำนวน 95,758.1 ล้านบาท ประกอบ 1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงิน 21,078 ล้านบาท โดยมี โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน กำหนดมาตรการช่วยเหลือใน 4 มิติ คือ 1.มีงานทำ 2.ฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา 3.เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 4.เข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน 2.แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร วงเงิน 24,301 ล้านบาท โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีแผนพัฒนา 4ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการน้ำ ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน โครงการด้านการปศุสัตว์ และโครงการด้านผลลผิตทางการเกษตร 3.แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน วงเงิน 50,379 ล้านบาท ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท) วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ขยายเวลาอนุมัติโครงการไปถึงปลายปี 61 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วงเงิน 9.3 พันล้านบาท และชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท และโครงการอื่นๆ อาทิการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด เป็นต้น

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: