เช้านี้ท่านนายกฯเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุด ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ประจำปี 2562 (Chiefs of Defense Conference 2019 : CHOD 2019) ค่ะ นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมกองกำลังสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก และกองทัพไทย ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้ . นี่เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะทางทะเล คุณภาพและปริมาณผลิตผลทางเกษตรที่นำไปสู่ความยากจน สังคมผู้สูงวัย ไปจนถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ยาเสพติด การก่อการร้าย รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุก ภาคส่วนทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานด้านความมั่นคงทั้งสิ้น ทุกประเทศควรร่วมกันแสวงหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้เป้าหมายร่วมกัน คือ การรักษาเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในโลกที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกัน สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นภูมิภาคแห่งการเจรจาและสร้างความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน . จำนวนประชากรที่มีกว่าครึ่งหนึ่งของโลกอยู่ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก จึงมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางการเจริญเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนา โดยมีภูมิภาคอาเซียนเป็นส่วนหนึ่ง ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทำให้อาเซียน เป็นพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าและความมั่นคง อาเซียนจึงให้ความสำคัญกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ภายใต้มุมมอง “ASEAN Outlook on Indo-Pacific” เป็นแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับอินโดแปซิฟิก ส่งเสริมบทบาทการทำงานของอาเซียนที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเสริมสร้าง ความร่วมมือในภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนการใช้กลไกที่มีอาเซียนเป็นผู้นำในการสร้างความร่วมมือ โดยมีกรอบความร่วมมือหลัก 4 ประการ ได้แก่ ความร่วมมือทางทะเล การติดต่อเชื่อมโยง (connectivity) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ . ท่านนายกฯย้ำว่า ไทยให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ ได้ประกาศแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือและร่วมใจของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันทั้งในและนอกภูมิภาค นอกจากการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก เราจะต้องสร้างความยั่งยืนในมิติอื่น ๆ เป็นแนวทางใหม่ที่ทุกประเทศควรคำนึงในทุกการตัดสินใจ และถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคและโลกในระยะยาว ที่มา : โฆษกรัฐบาล #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: