"...อดคิดถึงพี่ไม่ได้เลยแม้แต่ขณะเดียว ฉันเคยคิดว่าฉันจะไม่ห่างจากพี่ตลอดชีวิต แต่มันเป็นเคราะห์กรรม ไม่คิดเลยว่าจะต้องเป็นกษัตริย์ คิดแต่จะเป็นน้องของพี่เท่านั้น..." พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ภายหลังจากที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๘ เสด็จสวรรคตอย่างไม่มีใครคาดคิดเมื่อช่วงเช้าของวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ ราชสกุลมหิดลตกอยู่ในความเศร้าโศกอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในทันทีอย่างไม่มีใครคาดคิดเช่นกันเนื่องจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ที่เสด็จสวรรคต ในเวลาต่อมา เมื่อถึงวันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี การพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันขึ้นครองราชสมบัตินั้นมิใคร่โปรดให้จัดเป็นการใหญ่ จะมีการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นหลัก เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ ปวงชนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันอานันทมหิดล" ขอบคุณภาพ : Tnews #วันอานันทมหิดล #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: