ห่วงใยปัญหาน้ำ !! กนช.เคาะแนวทางแก้ไข ที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก หลังมีคำสั่งปรับปรุงองค์ประกอบ กนช. นายกฯ ระบุต้องทำแผนงานโครงการแหล่งน้ำขนาดใหญ่ระยะยาว 20 ปี และให้จัดทำแผนเร่งด่วนรายปีเริ่มตั้งแต่ปี 61 เร่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แล้วเสร็จในปี 62 นอกจากนี้ ได้มอบแนวทางการใช้งบประมาณปี 61 อย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ กระจายน้ำ ระบายน้ำ และเน้นซ่อมบำรุง ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก ส่วนแผนงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท จะต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดลำดับความเร่งด่วนว่าจะทำในพื้นที่ใดก่อนหลัง ด้วยวิธีการใด โดยวันนี้มีการเสนอโครงการเบื้องต้นรวม 44 โครงการในทุกภูมิภาค ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนการบริหารจัดการน้ำและแนวทางพัฒนาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในระยะ 10 ปี พร้อมทั้งจัดทำแผนหลักเพื่อรองรับการพัฒนาในระยะ 20 ปี ให้ครอบคลุมถึงการใช้น้ำระหว่างประเทศ เทคโนโลยีการพัฒนาน้ำบาดาลขั้นสูง และการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เป็นต้น http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/9807

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

RELATE: