หนุน SMEs ทั่วประเทศ !! จัดงบ 1.2 พันล้าน ช่วยเหลือ 4 แนวทาง ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ 1,219 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมกิจการ SMEs ให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือตามยุทธศาสตร์ชาติ ใน 4 แนวทาง คือ 1) สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) 2) ให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn around) 3) ส่งเสริม SMEs ที่มีศักยภาพ ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น 4) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SMEs (Ecosystem) โดยคาดว่าในปีนี้ SMEs จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3,760 ล้านบาท พร้อมจัดสรรเงิน 30 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ระยะที่ 2 ที่จะยกระดับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ต่อยอดจากที่ประเทศไทยสามารถขยับอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจจากอันดับที่ 46 ในปี 2560 มาเป็นอันดับที่ 26 ในปี 2561 และติด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีการปรับปรุงมากที่สุดอีกด้วย Cr. ไทยคู่ฟ้า #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #SMEs #StartUp

TAG

RELATE