[สรุป] รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 20.15 น. #PMDU #ศาสตร์พระราชา 1.จังหวัดน่านได้รับรางวัลเกียรติยศ “เมืองท่องเที่ยวสะอาด” อันดับที่ 1 ของอาเซียน นอกจากจังหวัดน่านแล้ว จังหวัดยโสธรและจังหวัดตรังก็ได้รับการยกย่องเช่นกัน โดยถือหลักการง่ายๆ ว่า “รักเมืองเหมือนรักบ้าน” มีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางคือบ้าน และเมื่อเสร็จกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัด ก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเก็บและคัดแยกขยะทุกครั้ง 2.เสริมสร้างให้เกิดรากฐานที่ดีของภาคการเกษตร ภาคการเกษตรเปรียบเสมือนรากฐานที่สำคัญของประเทศ ภาคการเกษตรจะเข้มแข็งไม่ได้ หากไม่มีกระบวนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตนเอง ปัจจุบันมีทิศทางที่ดีขึ้น มี Start Up ภาคการเกษตรและ Young Smart Farmer เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก 3.การบริหารจัดการข้าว มีระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีการบริหารจัดการแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การผลิตมีศักยภาพสูงสุด ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ต้นทุนการผลิตลดลง เพื่อสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในเรื่องราคาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 4.งานเกษตรสร้างชาติ รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัด “งานเกษตรแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาค เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสนับสนุนการอุปโภคบริโภคสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐ และเพิ่มโอกาสให้ร้านค้าเข้ามาสมัครในโครงการเพิ่มเติม และยังมีมาตรการให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับผู้ที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีทักษะเพิ่มขึ้น 6.บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน การเปิดบัญชีโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเงินไปฝาก ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย ให้เข้าถึงบริการทางการเงินที่มีต้นทุนต่ำกว่าเดิมและลดความเหลื่อมล้ำ 7. เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกได้อย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการขยะ รณรงค์ให้เลิกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ในประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์และอิสราเอล ลดได้มากกว่า 80% จากปริมาณที่ใช้เดิมในแต่ละปี โดยนำเงินเพิ่มค่าถุงพลาสติกไปใช้ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี PRIME MINISTER'S DELIVERY UNIT ติดตามข่าวสารได้ที่ Website :: pmdu.soc.go.th FB::facebook.com/PMDUThailand

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #PMDU     #ศาสตร์พระราชา

RELATE: