[สรุป] รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 20.15 น. #PMDU #ศาสตร์พระราชา 1.“วันที่ 13 ตุลาคม” เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ “วันที่ 23 ตุลาคม” วันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.“เกษตรทฤษฎีใหม่” ให้ได้ 5 ล้านไร่ ภายในปี 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรไทย เดินหน้าไปสู่การทำ “เกษตรกรรมยั่งยืน” 3.“กาฬสินธุ์ โมเดล” (Kalasin Happiness Model)น้อมนำยุทธศาสตร์พัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 4.การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี PRIME MINISTER'S DELIVERY UNIT ติดตามข่าวสารได้ที่ Website :: pmdu.soc.go.th FB::facebook.com/PMDUThailand

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #PMDU     #ศาสตร์พระราชา

RELATE: