[สรุป] รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 20.15 น. #PMDU #ศาสตร์พระราชา 1.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2. 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ครบรอบ 150 ปี ของการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง 3.รัฐบาลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 4.การประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดชุมพรและระนอง (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 6/2561 4.1 การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 4.2 การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 4.3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่ กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยให้เชื่อมโยงกับอันดามัน 4.4 การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ป่าไม้ และป่าชายเลน การขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่สุราษฎร์ธานี

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ครม.     #PMDU     #ศาสตร์พระราชา

RELATE: