[สรุป] รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 20.15 น. #PMDU #ศาสตร์พระราชา 1.เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี 2.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ ความว่า เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย 3.ธนาคารโลกประกาศผลการจัดลำดับความสามารถด้านโลจิสติกส์ ประจำปี 2561 โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลก ดีขึ้น 13 อันดับ 4.การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลนี้ เน้นการบูณาการ ทั้งในเรื่องแผนงาน โครงการ งบประมาณ เครื่องมือ ระบบต่าง ๆ เพื่อความเป็นเอกภาพ สำหรับเตรียมการรับมือ และแก้ไขปัญหา ทั้งน้ำท่วม และน้ำแล้ง 5.กรมการข้าว ที่จัดทำยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศ มีการสนับสนุนการศึกษา และวิจัยพันธุ์ข้าว การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี รวมถึง การจัดการผลผลิต ทุก ๆ ปี 6.ช่วยกันลดใช้ขยะพลาสติก ได้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี PRIME MINISTER'S DELIVERY UNIT ติดตามข่าวสารได้ที่ Website :: pmdu.soc.go.th FB::facebook.com/PMDUThailand

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #PMDU     #ศาสตร์พระราชา

RELATE: