ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ออกอากาศวันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 2562 "...โครงการไทยนิยมยั่งยืน ลงไปทำตามความต้องการของประชาชน ทุกหมู่บ้าน ชุมชน และมีการอบรมให้ความรู้การพัฒนาตนเองด้วย ดูแลเรื่องหนี้สินนอกระบบ กฎหมายขายฝาก แก้ปัญหาที่ดิน และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างจริงจัง มีทั้งโครงการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในทุกมิติรวมถึงเกษตรกรรมทุกชนิดด้วย ที่เราดูแลแก้ปัญหาไป ทั้งโดยทันที ระยะปานกลาง และก็สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วย ทั้งพืช สัตว์น้ำ ประมง และปศุสัตว์ด้วย สำหรับค้าขายปลีก เราก็คงต้องปรับตัว เรามีตลาดของเราอยู่แล้ว คนที่มีรายได้น้อยซื้อปลีกได้ เพราะร้านค้าปลีกนั้นสามารถลดราคาได้ ..." #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: