"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ออกอากาศวันศุกร์ที่ 4 ม.ค. 2562 "...สภาพแวดล้อมของโลก นับว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราจำเป็นต้องสนใจ ติดตามและรู้เท่าทัน เพื่อการปรับตัวให้สอดรับการสถานการณ์ อาทิ สงครามการค้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก ในช่วงปี 2562 นี้ ก็ขอให้ทุกคนได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกอย่างมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงิน การคลัง ของประชาคมโลก ประเทศต่าง ๆ รวมไปถึงผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจของไทย และพวกเราทุกคน ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้น เราต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในของเราเองให้ได้ ต้องช่วยกัน ต้องพัฒนา ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปด้วยนะครับ..." #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: