ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ออกอากาศวันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 2562 "...ผลการดำเนินงานของรัฐบาล ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การสร้างสังคมคุณภาพ เพื่อให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขสำหรับคนทุกกลุ่ม อาทิ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กองทุนสวัสดิการชุมชนและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น และ (2) การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยผ่านกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนที่มีการแก้ไข เพื่อเพิ่มเติมสวัสดิการให้พี่น้องแรงงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น..."

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: