"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ออกอากาศวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 2562 "...จากในอดีตที่ผ่านมา ถนน ทางรถไฟ สายไฟฟ้า จะเป็นดัชนีชี้วัดการนำพาความเจริญไปสู่ท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล แต่ในยุคปัจจุบัน ในยุคดิจิทัล แม้ดัชนีชี้วัดความเจริญจะไม่แตกต่างจากเดิมไปมากนัก แต่ก็ด้วยความซับซ้อนและการแข่งขันที่สูง ในบริบทของโลกที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลนี้ จำเป็นต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะนำพาประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและยกระดับการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อจะก้าวไปสู่กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0..." #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: