"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ออกอากาศวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 2561 "...สัปดาห์หน้า จะเป็นช่วงวันหยุดยาว “เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ผมจึงขอเชิญ “พรปีใหม่” พุทธศักราช 2562 ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแก่พุทธศาสนิกชน และพี่น้องประชาชนชาวไทย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา อันเป็นพระคติธรรม โดยเชิญพุทธศาสนสุภาษิต ความว่า “ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข” เพื่อให้เป็นสิริมงคลชีวิต แก่ตนเอง และครอบครัว โดยการน้อมนำ ยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ และขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ นานา ในปีนี้ ก้าวสู่ความสงบ ความสุข สดใส และประสบความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปในปีหน้า ทุกๆ คน นะครับ..."

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: