ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 61 ​เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า / และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักฯ วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย / อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในครอบครัวและสังคม เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สู่วัย” / ปัจจุบัน ยังมีผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อค่ายาและค่าเดินทาง / ซึ่งข้าราชการเกษียณจำนวนไม่น้อย หากได้รับการปรับอัตราและวิธีการจ่าย “บำเหน็จ – บำนาญ” ใหม่ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างมีความสุข “มากขึ้น”

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: