ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 61 “...ประเทศไทยได้รับมอบตำแหน่ง “ประธานอาเซียน” อย่างเป็นทางการ จากสิงคโปร์ โดยแนวคิดสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) การสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง...”

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: