#ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน #ตามรอยศาสตร์พระราชา @ราชบุรี – นครปฐม โครงการ 1 ไร่แก้จน เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระราชทานที่ดินเพื่อให้ราษฎรมีที่ดินทำกิน พร้อมทั้งมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดราชบุรี ทำหน้าที่เป็นศูนย์ทำโครงการสาธิต พร้อมกับเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร และประชาชนที่สนใจ มีการดำเนินงาน 11 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสาธิตปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้สมัยใหม่ ที่ผสานด้วยภูมิปัญญาเกษตรแบบดั้งเดิม เช่น โครงการเลี้ยงไก่ไข่, แปลงนาสาธิต, ปลูกผักไร้ดิน, การเลี้ยงกบคอนโด, การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ฯลฯ โครงการ 1 ไร่แก้จน จะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การรักษาวิถีชีวิตที่ดีงาม รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชาวบ้านให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: