วางรากฐานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวันข้างหน้า ! #PMDU #ศาสตร์พระราชา [สรุป] รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ดังนี้ 1. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่งแบบไร้รอยต่อ เพื่อเชื่อมไทยเชื่อมโลก และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต 2. การพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม ได้แก่ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เน็ตประชารัฐ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน การลงทุนโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ และการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา 3. การปรับโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับรูปแบบการค้า การเงิน การทำธุรกรรม สัญญาการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐแบบดิจิทัลยุคใหม่ รวมไปถึงการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นสากล อีกด้วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเพื่อวันข้างหน้าทั้งสิ้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลจะใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการลงทุนภาครัฐเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกับการรักษาวินัยการคลังของประเทศอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันผลการจัดอันดับของประเทศไทยในระดับโลกสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าของประเทศไทย เช่น การวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ดีขึ้น 13 อันดับ ขึ้นมาอยู่อันดับที 32 และความง่ายในการประกอบธุรกิจดีขึ้นถึง 20 อันดับ มาอยู่ที่อันดับที่ 26 ซึ่งเป็นผลจากการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี PRIME MINISTER'S DELIVERY UNIT ติดตามข่าวสารได้ที่ Website :: https://pmdu.soc.go.th FB::facebook.com/PMDUThailand

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #PMDU     #ศาสตร์พระราชา

RELATE:

สภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียนเชื่อมั่นรัฐบาลไทย พร้อมขยายการลงทุนสอดรับนโยบา

สภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียนเชื่อมั่นรัฐบาลไทย พร้อมขยายการลงทุนสอดรับนโยบา