"วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้เป็น "วันเอดส์โลก" มีหลายประเด็นที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจในพัฒนาการและความสำเร็จร่วมกัน อาทิ ปัจจุบันสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ครอบคลุมทั้งการรักษาและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแล้ว และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีความมีประสิทธิภาพด้านระบบดูแลสุขภาพของโลก ปี 2018 ของไทยปรับดีขึ้นมาถึง 14 อันดับ โดยมาอยู่ในอันดับที่ 27 จากทั้งหมด 56 ประเทศ และในปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลได้จัดสรรงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จำนวน 3,000 กว่าล้านบาท ล่าสุด องค์การเภสัชกรรมได้แถลงความสำเร็จในการผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ จนได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก คือ ยาเอฟฟาไวเรนส์ ซึ่งนับเป็นยารายการแรกของประเทศไทย และ เป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จากองค์การอนามัยโลก" - นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 30 พ.ย.61 - รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2561 #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ศาสตร์พระราชา

RELATE: