รอดตายแล้ว! ของดี ของถูก หาได้ที่นี่ “ตลาดประชารัฐ” นโยบายดีๆ ของกระทรวงมหาดไทย ขนมาให้จับจ่ายใช้สอย ในราคาย่อมเยาว์แล้วทุกภาคทั่วประเทศ "ตลาดประชารัฐ" เป็นนโยบายส่งเสริมของรัฐบาลเพื่อช่วยคนยากจน เพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ พร้อมๆ กับพัฒนาพื้นที่ตลาดเดิม เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หาบเร่แผงลอย วิสาหกิจชุมชน หรือร้านอาหาร รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย และยังขายสินค้าราคาไม่แพง ตลาดประชารัฐ ได้จัดสรรพื้นที่ขายสินค้าไว้ให้กับประชาชนมากกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งตลาดเป็น 10 รูปแบบ ดังนี้ 1. ตลาดประชารัฐ Green Market ดำเนินการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย 2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดำเนินการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข ดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร 5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดำเนินการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 6. ตลาดประชารัฐ Modern Trade ดำเนินการโดยจังหวัด กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 8. ตลาดประชารัฐต้องชม ดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ 9. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม 10. ตลาดเคหะประชารัฐ ดำเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้โครงการตลาดประชารัฐ วางการพัฒนาก้าวต่อไปของตลาดประชารัฐ 5 ด้าน ได้แก่ 1.ปรับปรุงตลาดประชารัฐสู่มาตรฐานตลาดสะอาด ตลาดปลอดภัย โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตลาดที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงสภาพตลาดต่างๆของรัฐ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ 2.แต่งตั้งและอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief Marketing Officer (CMO) ประจำแต่ละตลาดทุกประเภท เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการตลาด จัดทำแผนงานการตลาด วิเคราะห์การตลาด เพิ่มยอดขาย พัฒนาสินค้า สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อนำพาตลาดไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานดำเนินการ 3.จัดตั้ง “คลินิกผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ” เพื่อสัมภาษณ์และคัดกรองผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจำหน่ายสินค้าอย่างแท้จริง นำมาพัฒนาศักยภาพการสรรหาสินค้าทั้งด้านการค้าขายและการตลาด เพื่อสร้างให้เป็นผู้ประกอบการที่สามารถค้าขายได้อย่างยั่งยืนและหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองต่อไป โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน และเลขานุการร่วมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) เป็นหน่วยงานดำเนินการ 4.ส่งเสริมตลาดประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรม “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาฟื้นฟูตลาดประชารัฐให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีกรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานดำเนินการ 5.ติดตามประเมินผลความสำเร็จโครงการตลาดประชารัฐ โดยความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในทุกระยะการดำเนินงาน เพื่อวิเคราะห์ถอดบทเรียน (Best Practice) ติดตามความก้าวหน้า ศึกษาผลกระทบของตลาดประชารัฐต่อประชาชน กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคี จะดำเนินการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาส สามารถเข้าถึงทรัพยากร ยกระดับรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และศักยภาพการแข่งขันของประชาชนผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน #ลุงตู่มาแว้ว #ตลาดประชารัฐ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: