#ย้อนหลัง ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 เม.ย. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/11494 #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: