#ย้อนหลัง รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL6107200010012

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: