ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี “kick off เปิดประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gate Way)” ท่องเที่ยวชุมชนและตลาดประตูเมืองของดีจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายอำเภอถลาง กล่าว่า ตามที่ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายใช้ประตูเมืองภูเก็ต(Phuket Gateway) เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวชุมชนและตลาดประตูเมืองของดีภูเก็ต ได้มีกิจกรรมการเปิดตลาดประตูเมืองของดีจังหวัดภูเก็ต “การเปิดตลาดประตูเมืองของดีภูเก็ต เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำ โดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเครือข่ายโอท๊อปวิสาหกิจชุมชน ร้านค้าชุมชน ร้านอาหารชุมชน การเปิดการท่องเที่ยวชุมชน มุ่งเน้นในการท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพิ่มพูนประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่การท่องเที่ยว พัฒนาจิตสำนึกและความเข้าใจของนักท่องเที่ยวในการทำประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ การปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สงวนแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากร และร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ให้คงความสมบูรณ์ปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนรู้สึกหวงแหนทรัพยากรป่าชายเลน และเป็นการเพิ่มแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม”นายกองโทอดุลย์ กล่าว Cr.ประชาชาติธุรกิจ #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #PhuketGateWay #ท่องเที่ยวชุมชนและตลาดประตูเมืองของดีจังหวัดภูเก็ต

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: