"บัญชีครัวเรือน” ศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืนทางการเงิน "บัญชีครัวเรือน” เป็นการประยุกต์ทางการบัญชี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้จัดทำบัญชีครัวเรือนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ เนื่องจากจะทราบถึงรายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายของตนและครอบครัว ทำให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างรอบคอบ เกิดความพอประมาณในการใช้จ่าย อีกทั้ง สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดการประหยัดและการออม จนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือว่าการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีในการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต. ส่วนหนึ่งจากรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 5 ม.ค. 2561 #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: